La Política d’Aktios està orientada a l’eficaç compliment de la missió que té encomanada:
Imagen

Aktios Global IT Services, SL

· Serveis de consultoria tecnològica i de transformació digital
· Serveis de disseny, desenvolupament i manteniment d’aplicacions
· Implantació de solucions programari de mercat

Aktios Global Digital Services, SL

· Serveis d'E-Commerce

Andersen Serveis d'Outsourcing, SL

· Outsourcing de processos de negoci 
· Gestió d’administració economicofinancera 
· Gestió de RH: Gestió de talent, Recruiting i Gestió laboral 
· Gestió d’infraestructura d’IT

Aktios Factory CDZ Serveis, SL

· Serveis de consultoria tecnològica i de transformació digital  
· Serveis de disseny, desenvolupament i manteniment d’aplicacions

Aktios Serveis de Seguretat, SL

· Serveis de ciberseguretat i seguretat de la informació

Aktios Membre AG Services, SL

· Serveis de consultoria tecnològica i de transformació digital  
· Serveis de disseny, desenvolupament i manteniment d’aplicacions  
· Implantació de solucions programari de mercat

Objectius

La Direcció és la màxima autoritat d’Aktios en matèria de Qualitat i Seguretat de la Informació; i assumeix el paper d’impulsor en aquesta estratègia, motivant i promovent la participació de tot el personal de l’empresa en activitats relacionades, en la detecció preventiva i en la presa d’accions per a la millora contínua d’aquesta. 
Conscients de la importància de la satisfacció dels seus clients i de la necessitat de subministrar serveis de qualitat i mantenint la Informació sota paràmetres de Confidencialitat, Disponibilitat, Integritat i traçabilitat, la Direcció ha decidit implantar un Sistema de Gestió Integrat, basat en les directrius de les Normes ISO 9001: 2015, ISO 27001: 2013

Per a això, s’ha decidit impulsar la present política amb l’objecte de:
/01
Adecuar la organización de la empresa a las exigencias de un mercado cambiante y competitivo, asegurando la entera satisfacción de nuestros clientes, a través de la mejora continua y la participación de todas las personas de la empresa, y velando porque l

Adequar l’organització de l’empresa a les exigències d’un mercat canviant i competitiu, assegurant la sencera satisfacció dels nostres clients, a través de la millora contínua i la participació de totes les persones de l’empresa, i vetllant perquè la informació que gestiona per dur a terme la seva activitat estigui sota estrictes controls de seguretat.

/02
Evaluar, analizar y mejorar constantemente los procesos de la empresa en relación con la calidad de sus servicios, así como para prevenir los incumplimientos que puedan producirse de acuerdo a la calidad estipulada sobre la base de una mejora permanente e

Avaluar, analitzar i millorar constantment els processos de l’empresa en relació amb la qualitat dels seus serveis, així com per prevenir els incompliments que puguin produir-se d’acord amb la qualitat estipulada sobre la base d’una millora permanent en qualitat, rendibilitat i competitivitat; i evitar o minimitzar riscos.

/03
Garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, reglamentarios y normativos, internos y externos de sus servicios y productos; velar por mantener un ambiente sin ruidos que puedan garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Garantir el compliment dels requisits tècnics, reglamentaris i normatius, interns i externs dels seus serveis i productes; vetllar per mantenir un ambient sense sorolls que puguin garantir el normal desenvolupament de les activitats.

/04
Proporciona el marco para establecer los Objetivos en base a los que alcanzar la mejora continua del sistema de gestión integrado.

Proporciona el marc per establir els Objectius d’acord amb els que assolir la millora contínua del sistema de gestió integrat.